Жыраулар туралы ?ле?дер

 

 

 

 

Слайд 23 беттен трады. Жыраулар поэзиясыны зект таырыбы туан ел,оан деген.Халымызды осы зергерлк сз тныына р аын, р лама Шкрм де ден ойан.Ол Еск аынды деген ленде халы мрасын, ауыз дебиетн, Жыраулар поэзиясын аса жоары баалаан. Рефератты мндеттер: - «Жыр» жне «жырау» сздерн мнн ашу - аза дебиетндег жыраулы поэзиясыны орнын айындау - жыраулар шыармаларындаы туан жер таырыбын талдау - жыраулы поэзиядаы туан жер таырыбын зерттеушлерге тоталу Жырау деген атау "жыр" сзнен шыан. — 17.87 Кб.Осы жерде мына маалды келтруге болады: «Жгтке жет нер де аз». Жырау мен жыршылды дстрд аза дебиетндег алыптасуыАын жыраулар поэзиясыны зерттелуОсы ерекшелктерд М.уезов дл басып танып: «Жырау демек аын деу емес. Елге йыты, ер азамата аылгй болан жыраулар аза поэзиясыны болашата мтылар баыт-бадарын, идеялы тыры мен кркемдк бигн де айындап кетт» [6]Сол дурдег трк халытары сз нерн аса жоары баалап, здерн аын-жырауларына бас иген. 15 асырды орта шеннен бастап аза халыны тл мдениет ркен жая бастады. Жиырма деген жасыыз Аып жатан блатай, Отыз деген жасыыз Жара ойнаан латай.Ат тяы тимеген А крпш тас суда бар. Сабатыдс: сра-жауап, баяндау, топтыжмыс, СТО элементтер. Сабаты дс: сра-жауап, баяндау, топты жмыс, СТО элементтер Сабаты крнеклг: «азаты аын-жыраулары» буклет, сызба кестелер, жыраулар туралыЖыраулар поэзиясыны зект таырыбы туан ел,оан деген сйспеншлг, елд брлг, бтндг. 2.Жырау деген км ,жыраулы нер туралы тснк беру.Осы ерекшелктерд М.

О.уезов кезнде дл басып танып: «Жырау демек, аын деу емес. WordPress Shortcode. Орда билеушн жанында рдайым аыл айтатын кеесшс Жырау Жырау - аза дебиетн крнек кл. аза тарихына лп арайтын болса, бзд халы тек малшы, ашы, жауынгер ана болмаан, олар суретш, аын, батыр, жырау болан. Презентация Жыраулар поэзиясы (10 сынып). Ктап жктеу.

Оларды ледер мен сиет сздернен халы амын жеген аылгй, аморшы бола блген байалады. Толау дегенмз аза дебиетнде аындар шыармашылыында, сресе жыраулар поэзиясында жи орын алан жанр. Демек, жыраулар поэзиясы халымызды неше асырлы мрн нер рнегне, аыл сзне бейнелеп тсрген, шпес, лмес мра.Ол жыраулар да аын, кркем сз шыарушы нерпаз, аза дебиетн кне клдер деп танытты. Демек, дебиет жне мдениет Жырауды «атадан жалыз туанны жрегн бастары сары да жалын су болар» деунде з мрн шынд.Мал атаулыны, оны шнде жылы тлгн кшпеллер мрндег орыны жайында з тстастары арасында дл Атанберддей толаан аын жо. аза жыраулары Атамберд, мбетей, Шалкиз, ожаберген, Бар, Жиембет, Доспамбет жыраулары аза халыны ерлк кезен клдер болды жне з Жырау деген атау "жыр" сзнен шыан. ауызек тарихи дстр трлерн бр сол кезден йгл жыраулар суырыпсалып айтан аза толаулары. Жыраулы пщэзия мен аынды нерд брлгн айтанда, бларды екеу де олма-ол суырып салып айтылатын жырлар екен млм.Бл туралы М.уезов кезнде былай деп жазан ед: «Жырау демек - аын деу емес. зрейл келген кн Жан алар дер айда бар? Негзг ымдар:аын, жырау, жыршы, жыр, толау, дидактика, тирада. Жыршы деп кптеген эпосты жырларды жата блетн, дайын репертуары бар айтыштарды таныан.Халымыздыосы зергерлк сз тныына р аын, р лама Шкрм де ден ойан. Презентация: Туан жер туралы.

ppt, Тема: Без темы, Урок: Без урока. Кне, орта арнадан блнп, аза халкыны дербес дебиет алыптасты. Жыршы жыр айтушы, таратушы, кптеген эпосты жырларды жата блетн Ойтол?аныс А?ын-жыраулар ?ле?нен ?зндлер жасырылады «?дебиет айнасы» 1. 18 . Бл слайдта жалпы Жыраулар поэзиясы, Шешендк нер, таыда баса млметтер бар. Бл кзарастар дни-философиялы сарында крнд Жыраулар философиясындаы лты идея. Оушылара дегейлк тапсырмалар беру арылы алан блм дегейлерн баалау. 10,111 views.зе дейнгне рметтесе, знен кейнглер сен рметтейд» деп Бар жырау айтандай ата-ананы, же-атаны сыйладар,лкендерд рметтеп, кшге амор болайы. здк 10 аын. Бзд дурмзге, негзнен, ауызша жетт. Жырауды «атадан жалыз туанны жрегн бастары сары да жалын су болар» деунде з мрн шындыы бар. Жыраулар з шыармаларын аыл-наыл, сиет трнде айтан. андай жыраулар бар. аза дебиет тарихын жеке бр дур аумаында ана емес, оамды дур эволюциясымен ттастыра зерттеу деби процест аыптасу, даму задылытарын толы ашып беред. Сабаты крнеклг: тата, бор, «азаты аын-жыраулары» буклет, сызба кестелер, нтаспа, жыраулар туралы суреттер, «ТарихиТзесн исы брмаса, длдг блнер,- деп, ер-азамат бойынан ара ылды а жаран, терске брмас длдкт, жоары адамгершлкт кргс келген. Жырауды аын атаулыдан, жыршыдан блек з жанры бар. «Ерд? ??ны болса да, ?ол ?усырып бар?ан со?, аса кеш те ?оя бер, б?рын?ыны ?уыспа» - деген тркестер кмн? шы?армасынан алын?ан? Жырау деген атау "жыр" сзнен шыан. алай боланда да, осы жырау — Тотамыс пен Едге заманында анша жаса келсе де, сол уалаят Жыраулар поэзиясына дейнг дебиет халык жасаан ауыз дебиет деп аталды. XV асырда Асан айы, Казтуан жыраулар мр срд.Жыраулар поэзиясы туралы | Скачать Рефератstud.kz/referat/show/42099.Крспе Жыраулар поэзиясы .Негзг блм а) Жыраулар поэззиясындаы туан жер сарыны ) Жырау . Туан жерге, олпаштап срген елге деген ысты ыылас ел амы, ар, намыс шн крес Главная » Статьи » аза жыраулары » Жыраулар. аза халыны асырлар бойы жасаан рухани мдениетн маызды бр саласы аын жырауларды жарыа шыаран лежырлары болып саналады. Жыршы деп кптеген эпосты жырларды жата блетн, дайын репертуары бар айтыштарды таныан.Халымызды осы зергерлк сз тныына р аын, р лама Шкрм де ден ойан. Жырау мен жыршы айырмашылыы «Жырау — з жанынан шыарып айтатын жне эпикалы дастандар мен толауларды орындайтын халы поэзиясыны кл, « жырау» атауы «жыр» сзнен туындайды» деген тснк жырауа «аза дебиетн энциклопедиясында» берлген. А 1962, 57-б.) деп атап крсетт. жырау дегенмз - з жанынан жыр шыарып айтатын, суырып салма аынды асиет пен шешендк асиет атар саталып жататын дарынды аын, дуалы ауыз шешен, аылгй дана, ойшыл адамдар. XIV - XVIII асырдаы жыраулар поэзиясы жне жырауларды мрбаяны Жыраулар поэзиясыны зект таырыбы туан ел,оан деген сйспеншлг, елд брлг, бтндг.Сабатытр: дстрлемес, семинарсаба. Сахара эпосын тудырушыларды бр, р эпик аын, ерлк жырларын шыарушы жоры жырауы р нзк лирик болан азтуанны (15 .) бзд дурмзге жеткен жырлары табиат аясындаы кшпендн болмыс, тршлк Жыраулы поэзияны алашы клдер, кезнде бкл Дешт ыпшака даы жеткен одан Тайшы, Сыпыра жырау, Асан айы, азтан жыраулар жаа дебиетт зашарлары ана емес, кне мраны жаластырушылар деп те саналады. кес Сары мен шешес Сырбикеден жалыз туан. 1.Жырауларды аындардан зндк ерекшелг. лы жзд Ошаты руынан. Ал жыраулар поэзиясыны змен дурлес зге елдер дебиетндег лглерден блек арна тзе, зне ана тн мазмнмен жне зне ана тн пшнмен тарих сахнасына шыуыны сыры оны аза топыраында тарихи оиалармен, тарихи Сабаты крнеклг: «азаты аын-жыраулары» буклет, сызба кестелер, жыраулар туралы суреттер, интерактивт тата, плакаттар, жлдызшаларХ асыр тлег Доспамбет те, Х асырды Атамбердс де, ХХ асырды а ортасында кемелне жеткен Махамбет те «л» аза аынжырауларыны крнект кш басшылары Асан айы мен Атамберд. Link. азан 21, 2010 6 228 рет оылды. жыраулар поэзиясы. Слайд таырыбы: Жыраулар поэзиясы туралы. обылан Брбайлы шыармашылыанан да бл мселе шет алмаан: ара тасты а жаран Размер: 143.91 Kb. Жыраулы поэзия - 15-18 асырлардаы азаты халы поэзиясы. Абай «лсе лер табиат, адам лмес » (ленен знд)лсе лер табиат, адам лмес,Ол бра айтып келп ойнап- клмесКп адам дниеге бой алдыран,Бой алдырып, аяын кп шалдыранлд деуге бола ма?аза? ?дебиет 7 сынып ?асым Аманжолов «?зм туралы ?ле?» В011700 «аза тл мен дебиет», 050121 «Баса лт мектептерндег аза тл мен дебиет» мамандытарыны 2 курс студенттерне аза ханды Дурндег дебиет пннен оу кешен Блмдлк: Х?-Х? ?асырларда?ы жыраулар поэзиясы ж?не жырауларды? ?мрбаяны туралы б?лмдерн жина?тап, ке?ейтп, пысы?тап, толы?тыруЖырларды м?нерлеп, сауатты на?ышына келтрп о?и бллуге баулу, танымды? де?гейлерн к?теру, ой-?рсн, есте са?тау, шы Жыраулар туралы.docx. аза идеясыны алыптасуын аза хандыы рылан дурменЖыраулар философиясындаы жерд нары туралы ой толамдар лтты рухты ктеруд мселесне де айналан. «Жыр жампозы жыраулар» Масаты: Блмдлк: Жырау шыармашылыынан алан блмдерн орытындылау. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. з тайпасыны рухани трег, аылгй асаалы орытынды.Аылыны, аынды уатыны арасында ру к-сем дрежесне дейн ктерлген жырау кне жаугер-шлк заманда аза поэзиясындаы жыраулы дстр азаша реферат, аза поэзиясындаы жыраулы дстр казакша реферат тегин Онан берг асырларда Жанкс жырау, Базар жырау, Мсабай жырау, Сабыр жыраулар болды.Сексен ттл, тосана болса едм, са турап ет берсе балбыратып,-деп толайды. дебиетте де тарихта да маызды орын алар тла.Аын-жырауды иялыны жйрктг, ткрлг, бай жне дем кркемдк дстер сол дурдег азатарды поэтикалы нерн жоары дегейде боланын, сонымен брге, зндк Сарылы Атамберд (1675 - 1768)- ататы жырау, олбасшы батыр, оам айраткер. Жыраулар поэзиясы аза хандыы рыланнан бастап (XV асыр) рс алды. Екнш жаынан, лкенд сыйлау, досты, кшпейл болу, инабаттылы, адамгершлк жне т б категориялардан тратын адамгергшлк туралы ойлары. Жыршы деп кптеген эпосты жырларды жата блетн, дайын репертуары бар айтыштарды таныан. Толауда аын мр, оам, адам тршлг, жасылы, жаманды т.б жайлы аыл-сиет, насихатты трыда ой озайды. Толауда аын мр , оам, адам тршлг , жасылы, жаманды т.б жайлы аыл-сиет.Сыпыра жырау туралы млмет | iKaz.info. азастан халы Ассамблеясы.

Недавно написанные: